7 Programe Nerambursabile pentru 2021

Profita de urmatoarele oportunitati de finantare remabursabila pentru dezvoltarea afacerii in 2021 :

 1. Agricultura – PNDR 4.1 : max 85% nerambursabil , valoare max. 1.500.000 euro pentru investitii in exploatatii agricole , marketing.
 2. Activitati neagricole – PNDR 6.2 : 100 % nerambursabil , valoare max. 70.000 euro pentru investitii in domeniul productiei.
 3. Activitati neagricole PNDR 6.4 : max 90 % nerambursabil , valoare max. 200.000 euro pentru activitati medicale, veterinare , IT si productie.
 4. HoReCa Si Turism : max. 800.000 euro , grant in cuantum de 20 % din pierderile anului 2020 comparativ cu anul 2019.
 5. Cultura Special Aid: ajutor de stat pentru organizatori de festivaluri si evenimente culturale , librarii, edituri si cinematografie, max 1.800.000 euro / intreprindere unica.
 6. Digitalizarea IMM : max 90 % nerambursabil , max. 100.000 euro / beneficiar pentru achizitii hardware / software / instalare software personalizat de tip RPA.
 7. Investitii mari – HG 807/2014 max. 37.500.000, max. 50 % neramburasbil, achizitii : instalatii tehnice , echipamente, realizarea de constructii noi. Toate regiunile sunt eligibile inclusiv Bucuresti / Ilfov .

FEADR 6.4.

FEADR 6.4.

Conditii principale:

 • Sediul (recomandat) si punctul de lucru in mediul RURAL;
 • Firma infiintata de mai mult de 3 ani din care in ultimii 2 ani sa fi inregistrat profit;
 • Finantare de 70% (pentru servicii) – 90% (pentru productie, agroturism si sanatate), maxim 200.000 Euro
 • Lansare estimata: Iunie – August 2021;
 • Domenii eligibile: productie, servicii.

Beneficiari eligibili

 • Micro‐întreprinderi şi întreprinderi non‐agricole mici existente şi nou‐înfiinţate (start‐up) din spaţiul rural;
 • Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi non‐agricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro‐întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate.

! Micro‐întreprinderile şi intreprinderile mici, atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate (start‐ups) trebuie să fie înregistrate şi să‐şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în spaţiul rural.

Criterii de eligibilitate

Să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili:

 • Microîntreprindere – maximum 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
 • Întreprindere mică – între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;
 • Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin unul din tipurile de sprijin prevazute prin submasura;
 • Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata pe baza prezentarii unei documentatii tehnico‐economice;
 • Intreprinderea nu trebuie sa fie in dificultate in conformitate cu Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate;
 • Sa demonstreze capacitatea de a asigura co‐finantarea investitiei;
 • Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului si daca aceasta poate avea efecte negative asupra mediului.

Activitati eligibile FEADR 6.4

1. Investitii pentru producerea si comercializarea produselor non‐agricole:

 • fabricarea produselor textile, imbracaminte, artciole de marochinarie, articole de hartie si carton;
 • fabricarea produselor chimice, farmaceutice;
 • activitati de prelucrare a produselor lemnoase;
 • Industrie metalurgica, fabricare de constructii metalice, masini, utilaje si echipamente;
 • fabricare produse electrice, electronice.

2. Investitii pentru activitati mestesugaresti (activitati de artizanat si alte activitati traditionale non‐agricole – olarit, brodat, prelucrare manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii etc.);

3. Investitii legate de furnizarea de servicii:

 • servicii medicale, sociale, sanitar‐veterinare;
 • servicii de reparatii masini, unelte, obiecte casnice;
 • servicii de consultanta, contabilitate, audit;
 • activitati de servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice ;
 • servicii tehnice, administrative etc.

4. Investitii pentru infrastructura in unitatile de primire turistica tip agro‐turistice, proiecte de activitati de agreement;

5. Investitii pentru productia de combustibil din biomasa (ex: fabricare de peleti si brichete) in vederea comercializarii.

Ajutor financiar

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R(CE) nr. 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis, se acordă pentru o perioadă de maxim trei ani și nu va depăşi 200.000 euro/beneficiar pe 3 ani fiscali (100.000 euro în cazul transporturilor)

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70% si se poate majora pana la 90% pentru:

 • solicitanţii care desfăşoară activităţi de producţie, servicii medicale, sanitar‐veterinare şi agro‐turism;
 • fermierii care isi diversifica activitatea de baza agricolă prin dezvoltarea unor activităţi non‐agricole.

*Conditiile de eligibilitate, codurile CAEN si grila de punctaj sunt din ultima sesiune. Conditiile finale (2021) urmeaza sa fie publicate in viitorul apropiat.

FEADR 6.2

FEADR 6.2 – conditii principale:

 • Firma nou infiintata;
 • Sediul si punctul in RURAL;
 • Finantare de 100% de maxim 50.000 sau 70.000 euro (dupa aprobarea proiectului se vireaza 70% din valoarea proiectului, reprezentand avans pentru realizarea investitiei)
 • Lansare estimata: Iunie – August 2021;
 • Domenii eligibile: productie, servicii.

Beneficiari eligibili

Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea unei activităţi non‐agricole pentru prima dată în spaţiul rural (autorizaţi cu statut minim de PFA);

 • Micro‐întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care îşi propun activităţi non‐agricole pe care nu le‐au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
 • Micro‐întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanţare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia (start‐ups).

! Micro‐întreprinderile şi intreprinderile mici, atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate (start‐up) trebuie să fie înregistrate şi să‐şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în spaţiul rural (atât sediul social, cât şi punctul de lucru trebuie să fie amplasate în mediul rural);

Criterii de eligibilitate

 • Sa se incadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 • Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin unul din tipurile de sprijin prevazute prin submasura;
 • Sediul social si punctul/ punctele de lucru trebuie sa fie situate in spatiul rural, iar activitatea va fi desfasurata in spatiul rural;
 • Implementarea Planului de Afaceri trebuie sa inceapă in termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului.

Activitati eligibile

 • Sprijinul se acorda pentru activitatile prevazute pentru indeplinirea obiectivelor din cadrul Planului de afaceri. Toate cheltuielile propuse în Planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru şi capitalizarea intreprinderii si activitatile relevante pentru implementarea corecta a Planului de afaceri aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.

Ajutor financiar

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R(CE) nr. 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis si nu va depasi 200.000 euro/ beneficiar pe 3 ani fiscali si este de 50.000 de euro/proiect, cu posibilitatea majorarii sprijinului pana la valoarea de 70.000 euro/ proiect in cazul activitatilor de productie, servicii medicale, sanitar‐veterinare si de agroturism.

Sprijinul se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel:

 • 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;
 • 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși cinci ani de la încheierea contractului de finanțare.

*Conditiile de eligibilitate, codurile CAEN si grila de punctaj sunt din ultima sesiune. Conditiile finale (2021) urmeaza sa fie publicate in viitorul apropiat.

Identificarea surselor de finantare:

 • Urmarim oportunitatile de finantare interne si externe;
 • Identificam sursele de finantare si stabilim eligibilitatea beneficiarului si a ideii de proiect;
 • Optimizam proiectul astfel incat sa respecte intru totul conditiile si criteriile de eligibilitate;
 • Stabilim eligibilitatea beneficiarului si a ideii de proiect;
 • Propunem solutii optime prin care sa se poata obtine maximul de sprijin financiar nerambursabi


Consultanta si asistenta in accesarea fondurilor nerambursabile/Servicii consultanta fonduri europene:

 • Elaborarea planului de afaceri, studiului de fezabilitate sau a studiului de piata;
 • Realizarea analizei economico-financiare;
 • Asistenta in completarea Cererii de finantare;
 • Asistenta in etapa de pre-contractare;
 • Consultanta in obtinerea creditelor de investitii pentru cofinantare.

Prin contractul de consultanta fonduri europene sau fonduri guvernamentale, ne obligam:

Servicii consultanta fonduri europene

 • sa consiliem beneficiarul in problemele legate de tipul de activitati si costuri eligibile si structurarea continutului cererii de finantare in functie de aceste criterii, in baza studiului de evaluare;
 • sa elaboram documentatia specifica necesara pentru proiectul de investitii care face obiectul contractului, conform cerintelor ghidului solicitantului publicat de autoritatea finantatoare;
 • sa asistam si sa indrumam beneficiarul in vederea obtinerii tuturor informatiilor necesare pentru elaborarea documentatiei necesare, in scopul obtinerii fondurilor europene. Consultantul va emite instructiuni scrise care vor fi transmise beneficiarului prin caile de comunicare agreate in contract;
 • sa preluam informatiile si documnetele furnizate de beneficiar pornind de la prezumtia ca acestea sunt corecte si legale pentru a le utiliza in procedura de obtinere a fondurilor europene nerambursabile;
 • sa respectam instructiunile de elaborare a proiectului facute publice de autoritatea finantatoare;
 • sa realizam analiza economico-financiara specifica programului de finantare, inclusiv sa completam anexele Cererii de finantare;
 • sa predam beneficiarului 1 exemplar in format digital al documentatiei elaborate, pentru obtinerea fondurilor nerambursabile, la termenul stabilit de comun acord;
 • sa tinem la curent beneficiarul cu privire la orice modificare din pachetul informativ care are legatura cu obiectul finantarilor europene si/sau  finantarilor guvernamentale si care poate interesa beneficiarul;
 • sa asiguram managementul proiectului de finantare si sa asistam beneficiarul in realizarea investitiei prin intermediul fondurilor europene nerambursabile;
 • sa elaboram si sa depunem la termen, documentele cu informatii suplimentare solicitate de finantator, pe parcursul etapelor de evaluare a proiectului de investitii;
 • sa asiguram servicii consultanta fonduri europene la cel mai ridicat nivel.

Submăsura 6.2 – Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea facilitării diversificării prin înființarea și dezvoltarea de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale, în vederea unei dezvoltări economice durabile, creării de locuri de muncă și reducerii sărăciei în spațiul rural.

OBIECTIVELE submăsurii 6.2:

· Crearea de noi activități neagricole, în special, pentru fermierii de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor și în general, pentru micii întreprinzători din mediul rural;

· Diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor și crearea de locuri de muncă în spațiul rural;

·Încurajarea menținerii și dezvoltării activităților tradiționale;

BENEFICIARII:

· Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole din spațiul rural, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole pentru prima dată;

· Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;

• Micro-întreprinderi și întreprinderile mici din spațiul rural, care își propun activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării sprijinului

• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii Cererii de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii proiectului(start-ups)

SPRIJINULNERAMBURSABIL:

· va fi acordat sub formă de primă în două tranșe astfel: – 70% din cuantumul sprijinului după semnarea Contractului de finanțare;
– 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a Planului de afaceri fără a depăși 5 ani de la data semnării Contractuluide finanțare.

· va fi în valoare de:

– 70.000 Euro/ proiect în cazul activităților de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare și de agroturism
– 50.000 Euro/ proiect în cazul altor activități;

Anunt incepere proiect Grant capital de lucru

IZARAN KDO SRL anunta lansarea proiectul cu titlul ”Proiect Capital de lucru –

IZARAN KDO SRL ” proiect  nr RUE 3606 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.

Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 180 zile, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE , respectiv 17.02.2021

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea IZARAN KDO SRL

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

-menținerea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o

perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Valoarea proiectului este de 777479,752 (valoarea totala) din care : 676069.35 lei grant si 101410.4025 lei cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020]

Persoană de contact:

      Miulescu Alexandra

      0720 266 469

Izarankdo2020@gmail.com