Măsura 1, sesiunea 2021- data deschiderii 25 octombrie 2021

Beneficiari eligibili

Astfel, vor putea obține microgranturi de câte 2.000 euro:

a) SRL-urile care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019;

b) PFA/Întreprinderi individuale/Întreprinderi familiale, alți profesioniști, care desfășoară profesii liberale reglementate prin acte cu putere de lege și ONG-uri cu activitate economică

c) PFA/CMI, dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticati cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2020 

Beneficiarii M1 trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative:
·         a) au desfășurat activitate curentă/operațională pe perioada a cel puțin unui an calendaristic înainte de data depunerii cererii de finantare, cu excepția PFA/CMI pentru care începerea activității poate să fi avut loc până la data de 1 februarie 2020;

·       b) SRL-urile trebuie să fi obținut o cifră de afaceri în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finanțare. 

Aceste plafoane NU se aplică beneficiarilor tip CMI, PFA, IF, II (alți profesioniști).
·       c) își mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub formă de microgrant;

·       d) nu erau în dificultate la 31 decembrie 2019;

TOATE CODURILE CAEN SUNT ELIGIBILE PENTRU SRL-URI !!!!!

LISTA CODURILOR CAEN ELIGIBILE PENTRU PFA ( PERSOANA FIZICA AUTORIZATA ):

16. PRELUCRAREA LEMNULUI, FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN ȘI PLUTĂ, CU EXCEPȚIA MOBILEI; FABRICAREA ARTICOLELOR DIN PAIE ȘI DIN ALTE MATERIALE VEGETALE ÎMPLETITE

1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și alte materiale vegetale împletite18. TIPĂRIREA ȘI REPRODUCEREA PE SUPORȚI A ÎNREGISTRĂRILOR

1811 Tipărirea ziarelor

1812 Alte activități de tipărire n.c.a.

1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire

1814Legătorie și servicii conexe1820Reproducerea înregistrărilor

23. FABRICAREA ALTOR PRODUSE DIN MINERALE NEMETALICE

2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental

2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.

26. FABRICAREA CALCULATOARELOR ȘI A PRODUSELOR ELECTRONICE ȘI OPTICE

2680 Fabricarea suporților magnetici și optici destinați înregistrărilor

32. ALTE ACTIVITĂȚI INDUSTRIALE n.c.a.

3212 Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase

3213 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare

3220 Fabricarea instrumentelor muzicale3230Fabricarea articolelor pentru sport

3240 Fabricarea jocurilor și jucăriilor

3250 Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice

3299 Fabricarea altor produselor manufacturiere n.c.a.

47. COMERȚ CU AMĂNUNTUL, CU EXCEPȚIA AUTOVEHICULELOR ȘI MOTOCICLETELOR

4761 Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate

4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate

4763 Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice, cu sau fără înregistrări audiovideo în magazine specializate

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

58. ACTIVITĂȚI DE EDITARE5811Activități de editare a cărților

5812 Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare

5813 Activități de editare a ziarelor

5814 Activități de editare a revistelor și periodicelor

5819 Alte activități de editare

5821Activități de editare a jocurilor de calculator

5829 Activități de editare a altor produse software

59. ACTIVITĂȚI DE PRODUCȚIE CINEMATOGRAFICĂ, VIDEO ȘI DE PROGRAME DE TELEVIZIUNE; ÎNREGISTRĂRI AUDIO ȘI ACTIVITĂȚI DE EDITARE MUZICALĂ

5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune

5912 Activități postproducție cinematografică, video și de programe de televiziune

5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune

5914 Proiecția de filme cinematografice

5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală

60. ACTIVITĂȚI DE DIFUZARE ȘI TRANSMITERE DE PROGRAME

6010 Activități de difuzare a programelor de radio

6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune

61. TELECOMUNICAȚII

6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu

6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)

62. ACTIVITĂȚI DE SERVICII ÎN TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)

6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul

6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației

63. ACTIVITĂȚI DE SERVICII INFORMATICE

6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

6312 Activități ale portalurilor web

6391 Activități ale agențiilor de știri

6399 Alte activități de servicii informaționale n.c.a.

69. ACTIVITĂȚI JURIDICE ȘI DE CONTABILITATE

6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal

72. CERCETARE-DEZVOLTARE

7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste

73. PUBLICITATE ȘI ACTIVITĂȚI DE STUDIERE A PIEȚEI

7311 Activități ale agențiilor de publicitate

7312 Servicii de reprezentare media

7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice

74. ALTE ACTIVITĂȚI PROFESIONALE, ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE

7410 Activități de design specializat

7420 Activități fotografice

7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)

7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

77. ACTIVITĂȚI DE ÎNCHIRIERE ȘI LEASING

7722 Închirierea de casete video și discuri (CD-uri, DVD-uri)

82. ACTIVITĂȚI DE SECRETARIAT, SERVICII SUPORT ȘI ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII PRESTATE ÎN PRINCIPAL ÎNTREPRINDERILOR

8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor

85. ÎNVĂȚĂMÂNT

8510 Învățământ preșcolar

8520 Învățământ primar

8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional

8552 Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)

8553 Școli de conducere (pilotaj)

8559 Alte forme de învățământ n.c.a.

90. ACTIVITĂȚI DE CREAȚIE ȘI INTERPRETARE ARTISTICĂ

9001 Activități de interpretare artistică (spectacole)

9002 Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)

9003 Activități de creație artistică

9004 Activități de gestionare a sălilor de spectacole

91. ACTIVITĂȚI ALE BIBLIOTECILOR, ARHIVELOR, MUZEELOR ȘI ALTE ACTIVITĂȚI CULTURALE

9101 Activități ale bibliotecilor și arhivelor

9102 Activități ale muzeelor

9103 Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic

9104 Activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale

93. ACTIVITĂȚI SPORTIVE, RECREATIVE ȘI DISTRACTIVE

9311 Activități ale bazelor sportive

9312 Activități ale cluburilor sportive

9313 Activități ale centrelor de fitness

9319 Alte activități sportive

9321 Bâlciuri și parcuri de distracții

9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.