IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE

Programul IMM Leasing e un program guvernamental prin care Statul, prin Ministerul Finantelor Publice acorda garantii in procent de 60% – 80% IMM-urilor romanesti care achizitioneaza prin leasing financiar echipamente, utilaje si vehicule pentru transport marfuri și persoane, utilizate în scop comercial.

Programul sustine accesul IMM la finantari destinate achizitionarii de bunuri mobile noi sau second-hand si asigura fluxurile financiare necesare prin operatiuni specifice de sell-and-lease-back.

 • Durata maxima a perioadei de leasing este de 72 de luni, cu posibilitatea acordarii unei perioade de gratie cuprinsa intre 3 si 12 luni, iar avansul achitat de beneficiar poate fi de la 0% pana la maximum 20% din valoarea de achizitie a bunului finantat ( exclusiv TVA);
 • Costul finatarii garantate acordate in cadrul Programului consta in:
 • Rata dobanzii ROBOR la 3 luni plus o marja fixa de maximum 3,5,% pe an. Marja include si nivelul total al comisioanelor percepute de finantator in toate etapele finantarii; 
 • Comisionul de administrare datorat FNGCIMM;
 • Comisionul de risc datorat Ministerul Finantelor Publice.           
 • Costurile finantarii sunt subventionate de catre stat in baza unei scheme de ajutor de minimis, astfel este acoperit un procent de 50% din costul dobanzii, iar comisionul de administrare și comisionul de risc, sunt subventionate in procent de 100%;

Conditii de eligibilitate :

1) nu se afla in dificultate in sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, cu modificarile si completarile ulterioare; 

2) nu se afla in litigiu, in calitate de parat, cu Ministerul Finantelor Publice si/sau finantator; 

3) nu figureaza cu credite restante, in ultimele 6 luni sau daca inregistreaza restante in baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumita in continuare C.R.C., acestea sunt incadrate in categoriile A, B si C; 

4) nu se afla in interdictie de a emite cecuri si nu figureaza cu incidente majore cu bilete la ordin in ultimele 6 luni in baza de date a Centralei Incidentelor de Plati; 

5) este eligibil conform reglementarilor interne ale finantatorului; 

6) nu inregistreaza popriri active sau suspendate pe conturile bancare; 

7) nu inregistreaza obligatii fiscale restante si alte creante restante bugetare;

8) nu au fost emise impotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, in cazul in care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare.

Domenii eligibile: productie, comert sau prestari de servicii, in scopul obtinerii de venituri, in conditii de concurenta loiala. 

Domenii neeligibile: intermedieri financiare si asigurari, tranzactii imobiliare, activitati de jocuri de noroc si pariuri, productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, cu exceptia vinului si berii, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope, activitati de inchiriere si leasing, activitati de investigare si protectie.

Documentatie necesara :

 • Documente financiare (ultimul bilant depus, balanta aferenta acestuia, ultima balanta incheiata, acord CRC semnat)
 • Documente juridice (certificat de inregistrare, act constitutiv, carte de identitate administrator)
 • Factura proforma pentru bunul ce se doreste finantat in cadrul programului

Pentru acordul de garantare a FNGCIMM:

 • Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM
 • Calcul pentru intreprinderile partenere sua legate (daca este cazul)
 • Declaratie pe propria raspundere
 • Dovada achitarii comisionului de risc catre FNGCIMM

Ministerul Economiei propune finanțarea prin PNRR a unor instrumente financiare și metode de simplificare a vieții antreprenorilor prin digitalizare

Consultările pentru actualizarea Planului Național de Redresare și Reziliență au continuat joi, 4 februarie 2021, la sediul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene prin dezbaterea propunerilor pentru următoarele domenii: Mediu de afaceri, ecosisteme antreprenoriale, respectiv Cercetare, inovare, digitalizare. La reuniuni au participat reprezentanții ministerelor de linie și ai entităților relevante în aceste domenii.

În cadrul dezbaterilor, Marius Vasiliu, secretar de stat MIPE, a insistat asupra importanței pe care o are PNRR din perspectiva reformelor necesare României: „Față de ceea ce am precizat ieri(n.r miercuri) privind criticile Comisie Europene asupra bucăților transmise, încercăm să corelăm lista de investiții cu prevederile Regulamentului și cu solicitările Comisiei Europene”, a declarat secretarul de stat MIPE.

Acesta a explicat că în primii 2 ani România va putea încasa sume de la Comisia Europeană în baza îndeplinirii unor pași sau a unor reforme care nu sunt bazate pe proiecte. Aceste sume vor putea fi considerate avans pentru reformele asumate, dacă acestea sunt precedate de crearea unui cadru instituțional și legislativ prin politici, strategii sau acte normative. PNRR și reformele finanțate pot fi implementate până la 31 august 2026.

În cadrul dezbaterii privind Mediu de afaceri, ecosisteme antreprenoriale, reprezentanții Ministerului Economiei au propus ca prin intermediul PNRR să fie finanțate instrumente financiare, dar și simplificarea vieții antreprenorilor prin digitalizare.

În ceea ce privește dezvoltarea domeniului Cercetare, inovare, digitalizare, în timpul reuniunii reprezentanții ministerului de linie au atras atenția că propunerile lor anterioare nu au fost luate în considerare, deși au făcut demersuri prin cinci canale diferite. Joi, au propus un set de reforme structurale care să conducă la o mai bună finanțare a sectorului de cercetare, la internaționalizarea cercetării și la valorificarea economică a rezultatelor cercetării. În domeniul digitalizării reformele propuse sunt orientate către digitalizarea registrelor de date guvernamentale, interconectarea și interoperabilitatea sistemelor informatice existente, actualizarea serviciilor digitale și lansarea unora noi, promovarea tehnologiilor care cresc calitatea vieții.

SUBMASURA 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri – 50.000 Euro

Sesiunea de depunere proiecte sub-măsura 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri – diaspora, se va desfășura în perioada 4 ianuarie 2021 – 4 mai 2021.

Submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” are ca scop:
instalarea pentru prima dată a tinerilor fermieri, ca şefi/manageri ai unei exploataţii agricole;
îmbunătăţirea managementului, creşterea competitivităţii sectorului agricol, precum şi
conformitatea cu cerinţele de protecţie a mediului, igienă şi bunăstarea animalelor și siguranţa
la locul de muncă;
submăsura va crea posibilitatea tinerilor fermieri rezidenți, cu domiciliul stabil în România cu
un minim de cunoștinte de bază, să se instaleze ca şefi/manageri ai exploatației;
creşterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată o activitate agricolă ca
şefi/manageri de exploataţie;
încurajarea tinerilor şi a familiilor din mediul rural de a se stabili în mediul rural, ceea ce va crea
un efect pozitiv asupra economiei naţionale în general.

Alocarea financiară pentru sesiunea continuă anuală de depunere proiecte pentru tinerii fermieri din diaspora este de 20.000.000 euro.

Conform Regulamentului (UE) nr. 1305/2013, art. 19, alin. (1), „Sprijinul acordat în cadrul acestei
măsuri constă în: (a) ajutor la înființarea întreprinderii pentru: (i) tinerii fermieri;” Tânărul fermier
reprezintă, conform art. 2, alin. (1n) „o persoană cu vârsta de până la 40 de ani (inclusiv cu o zi
înainte de a împlini 41 de ani) la momentul depunerii cererii, care deține competențele și
calificările profesionale adecvate și care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă
ca șef al respectivei exploatații”. Sprijinul va fi acordat pentru facilitarea începerii activităților
agricole pentru instalarea tânărului fermier. Astfel, prin îndeplinirea obiectivelor propuse în
Planul de Afaceri, se consideră că tânărul fermier s-a instalat şi sprijinul acordat prin FEADR şi-a
atins obiectivul strategic.

Exploataţia trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
 Exploataţia are o dimensiune economică cuprinsă între 12.000 – 50.000 SO;
 Exploataţia este înregistrată ca microîntreprindere/ întreprindere mică;
 Exploataţia este înregistrată obligatoriu în Registrul Unic de Identificare – APIA, în Registrul
agricol și/sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA;

Categoriile de solicitanţi eligibili în cadrul Submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor
fermieri”, în funcție de forma de organizare sunt:
 persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare:
o individual şi independent, ca persoană fizică autorizată (PFA);
o ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale (II);
o ca întreprinzător titular al unei întreprinderi familiale (IF);
 asociat unic şi administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza
Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) și administrator al unei societăţi cu
răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
Tânărul care se instalează (cel care reprezintă societatea în relaţia cu AFIR) va fi membrul asociat
desemnat de către asociaţi ca administrator al societăţii.

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de sumă forfetară în două tranșe,
astfel:
 75% din cuantumul sprijinului la semnarea Contractului de finanțare;
 25% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcţie de implementarea corectă a Planului
de afaceri, fără a depăși trei* ani (*cinci ani pentru exploatațiile pomicole), de la semnarea
contractului de finanțare.

Masura 3 – Granturi pentru investitii – Deschis pana in 29.01.2020


Dorim sa va informam cu privire la Masura 3 – Granturi pentru investitii de pana la 200.000 euro pentru IMM-uri. 
Guvernul României acordă în cadrul Măsurii 3 granturi pentru investitii cuprise între 50.000 și 200.000 EURO IMM-urilor care doresc să realizeze o unitate de producție/prestări servicii nouă sau să își extindă/ modernizeze activitatea. Măsura face parte din planul de relansare economică drept urmare a pandemiei de SARS-CoV-2.

Perioada de inscriere 03.12.2020 – 29.01.2021

Cine poate beneficia de finantare pentru granturi pentru investitii :

1. Au înregistrat profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în unul din exercițiile financiare din ultimii 2 ani înainte de depunerea cererii de finanțare.

2. Se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;

3. Dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de minimum 15% din valoarea proiectului de investiții solicitat pentru finanțare pentru regiunile mai puțin dezvoltate, iar pentru regiunea București-Ilfov, de minimum 30% din valoarea proiectului solicitat la finanțare.