Două scheme de ajutor de stat și de minimis pentru monitorizarea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali și investiţii în infrastructură energetică, în consultare publică

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, a lansat ieri, 22 iulie 2021, în consultare publică Schemele de ajutor de stat/minimis din cadrul Axei Prioritare 6/REACT-EU, Programul Operațional Infrastructură Mare:

 1. Schemă de ajutor de stat pentru realizarea de investiţii în infrastructura energetică în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiţii de siguranţă a SEN, precum şi implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la consumatorii casnici
 2. Schemă de ajutor de minimis privind monitorizarea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali

Schema de ajutor de stat

Sprijinul financiar în cadrul schemei este acordat operatorilor economici care au calitatea de operatori de distribuţie/transport a/al energiei electrice, respectiv de operatori de distribuţie concesionari ai serviciului public de energie electrică.

Bugetul total estimat alocat al schemei este de 193.774.000 euro (echivalent în lei) şi reprezintă fonduri europene nerambursabile asigurate prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul Axei prioritare 6 /REACT-EU, după caz, din POIM.

Valoarea ajutorului de stat acordat nu poate depăşi diferenţa dintre costurile eligibile şi profitul din exploatare aferent investiţiei, în conformitate cu prevederile articolului 48 „Ajutoarele pentru investiţii în infrastructura energetică” din Regulament.

Numărul maxim estimat de beneficiari de ajutor de stat în cadrul prezentei scheme este de 40 de întreprinderi.

Descarcă documentul

Schema de ajutor de minimis

Pot beneficia de ajutorul de minimis prin schemă întreprinderile din industrie, cu consumuri de energie de peste 1.000 tep/an.

Obiectivul schemei de ajutor de minimis îl constituie creşterea capacităţii societăţilor din industrie de a identifica şi implementa măsuri de eficienţă energetică prin introducerea de sisteme de monitorizare, în vederea înregistrării de economii în consumul de energie şi evitarea emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul societăţilor sprijinite.

Bugetul total estimat alocat al schemei este de 19.414.000 euro (echivalent în lei), şi reprezintă fonduri europene nerambursabile asigurate prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul Axei prioritare 6 / REACT-EU, după caz, din POIM.

Următoarele activităţi prevăzute în proiect pot fi eligibile:

 • achiziţionarea sistemului de monitorizare a consumului de energie la nivelul platformei industriale;
 • pregătirea proiectului (elaborarea studiilor, obţinerea avizelor, autorizaţiilor etc.);
 • managementul proiectului, auditul proiectului;
 • informare şi publicitate.

Numărul maxim estimat de beneficiari de ajutor de minimis în cadrul schemei este de 70 de întreprinderi.

SCHEMA DE GRANTURI MICI INTERVENTII PRIORITARE PENTRU COMUNITATIILE ROME

Data lansării: 15 iulie 2021

În total, suma alocată schemei de granturi mici “Intervenții prioritare pentru comunitățile rome” este de  1.647.059 Euro, provenită din Granturile SEE 2014-2021 (85%) şi cofinanţare publică (15%).

Valoarea minimă a grantului care poate fi solicitat pentru implementarea unui proiect este de 20.000 euro, iar cea maximă este de 50.000 euro.

Obiectivul general al apelului este acela de a contribui la îmbunătățirea condițiilor de viață și de educație în comunitățile dezavantajate cu un procent ridicat de populație romă, prin finanțarea proiectelor de nivel comunitar (dezvoltate în cadrul unei singure UAT) care abordează necesități prioritare specifice identificate într-un mod participativ.

Solicitanţii eligibili sunt unitățile administrativ teritoriale de tipul comunelor și orașelor (inclusiv municipii) și organizaţiile neguvernamentale.

Proiectele depuse în cadrul acestui apel trebuie să răspundă în mod obligatoriu nevoilor cu caracter prioritar care afectează grupul țintă principal, reprezentat de persoane și familii de etnie romă (copii, tineri, adulți), locuind în comunități dezavantajate / izolate  cu peste 10% populație de etnie romă.

Următoarele grupuri țintă secundare vor putea, de asemenea, să beneficieze de activitățile proiectelor:

 • experți și lideri romi – care activează pe cont propriu sau în cadrul unor organizații neguvernamentale, grupuri de acțiune, grupuri comunitare, autorități și instituții publice, sindicate, asociații ale elevilor sau studenților, partide politice, asociații de tineret sau altor forme de asociere, persoane în poziții de lideri formali sau informali în relație cu persoanele și/ sau familiile rome în situații de vulnerabilitate (inclusiv mediatori sociali, școlari, sanitari etc.);
 • specialiști/ voluntari din domeniile educației, sănătății, ocupării, serviciilor sociale, administrației publice, sectorului ONG etc., implicați în furnizarea de servicii persoanelor de etnie romă;
 • membri ai comunității aparținând populației majoritare, care locuiesc în zonele de intervenție ale proiectului și trăiesc în condiții socio-economice similare cu persoanele de etnie romă din grupul țintă principal, în situații de risc sau confruntându-se cu diverse forme de excluziune socială.

Este obligatoriu ca un proiect să includă activități care presupun lucrul direct cu grupul țintă principal. Astfel, activităţile eligibile vor avea în vedere să aducă îmbunătățiri beneficiarilor în cel puțin unul din domeniile: educație, sănătate, locuire și juridic.

Exemple de activități eligibile:

 • Investiții la scară mică în renovarea și îmbunătățirea condițiilor din spațiile în care se desfășoară activitățile educaționale (lucrări de zugrăvire, reparații ale acoperișurilor, organizarea de grupuri sanitare la interior, igienizarea claselor etc.), inclusiv dotarea acestora și branșamente la rețele de utilități (apă potabilă, canalizare, electricitate, internet etc);
 • Sprijin acordat copiilor ante-preșcolari, preșcolari, școlari, precum și tinerilor înscriși în învățământul post-liceal sau universitar care să stimuleze accesul acestora la educație (hrană, materiale educaționale, haine, încălțăminte, rechizite etc.), participarea școlară și reînscrierea la școală (mediere școlară, consiliere și orientare școlară și vocațională, alfabetizare, activități remediale, activități de tip “școală după școală”, prevenirea abandonului școlar prin sport sau alte activități de timp liber și educație non-formală, asigurarea cheltuielilor de transport pentru participarea la activități de educație formală și informală etc.);
 • Investiții în înființarea, dotarea și îmbunătățirea infrastructurii medicale și sanitare la scară mică (renovare sau dotare a dispensarelor publice funcționale, înființare de băi publice sau de spații comunitare de spălat rufe etc.);
 • Furnizarea de servicii medicale de bază prin proiect (inclusiv stomatologice), care nu sunt decontate/ susținute / organizate prin sistemul național de sănătate în zona geografică a proiectului sau pentru grupul țintă al acestuia;
 • Investiții în construcția, reabilitarea și dotarea locuințelor sociale, cu condiția ca acestea să înceapă a fi folosite de către membrii grupului țintă în timpul proiectului, iar acestora să le fie oferite condiții alternative decente de locuire pe parcursul lucrărilor, dacă este cazul;
 • Investiții în conectarea locuințelor individuale la rețele de utilități (inclusiv internet) sau dezvoltarea de soluții independente (de încălzire, canalizare); extinderea spațiului de locuit, reparații la case individuale, construcția de grupuri sanitare (toalete, băi);
 • Asistență juridică victimele evacuărilor și pentru clarificarea situației și drepturilor locative (onorarii pentru consiliere juridică, taxe etc.);
 • Asistență juridică pentru obținerea de documente de identitate valide (certificat de naștere, carte de identitate sau echivalent) și a altor documente necesare pentru obținerea acestora.

Proiectele care vor include activități care vizează prevenirea și combaterea pandemiei COVID-19 și a impactului negativ pe care aceasta le are asupra grupurilor țintă vor beneficia de punctaj specific în evaluare, cu condiția demonstrării necesității intervenției.

Durata recomandată a proiectelor este cuprinsă între 6 și 16 luni.

Termenul-limită de depunere a proiectelor este 14 octombrie 2021. Dosarul propunerii de proiect va fi trimis exclusiv prin sistemul de depunere online, urmărind instrucțiunile de înregistrare și încărcare prezentate ca anexă la Ghidul aplicantului.

MADR: Submăsurile 6.2 și 6.4 se vor lansa în septembrie! Criteriile oficiale de selecție pentru toate măsurile tranzitorii

Comitetul de Monitorizare pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 a avizat luni, 13 iulie 2021, propunerea Autorității de Management pentru PNDR privind criteriile de selecție și punctajele aferente acestora, punctajul minim, precum și alocarea anuală financiară pentru sesiunile de depunere proiecte din anul 2021 pentru următoarele submăsuri din PNDR:

 • sM 4.2a „Investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol”
 • sM 4.3 “Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” – componenta pentru drumuri agricole
 • sM 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”
 • sM 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale”
 • sM 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”
 • sM 6.4 „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”
 • sM 9.1 ”Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol”
 • sM 16.4 „Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare”
 • sM 16.4a „Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectorul pomicol”.

Descarcă criteriile

În ceea ce privește calendarul lansării măsurilor aferente perioadei de tranziție, conform comunicatului, MADR intenționează să deschidă, la sfârșitul lunii iulie, sesiuni de depunere proiecte pentru submăsurile:

 • 17.1 „Prime de asigurare a culturilor, plantelor şi animalelor
 • 9.1 „Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol”.

În luna august se estimează lansarea submăsurilor:

 • 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri
 • 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici
 • 16.4 „Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanțul de aprovizionare
 • 16.4a „Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectorul pomicol

Pe parcursul lunii septembrie vor putea fi accesate submăsurile:

 • 4.1 „Investiții în exploatații agricole
 • 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole
 • 4.2a „Investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol
 • 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale
 • 6.4 „Investiții în crearea şi dezvoltarea de activități neagricole
 • 4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” – componenta pentru drumuri agricole